SK UN SD 2016

                    DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SD NEGERI TIMBULREJO KECAMATAN BANGUNREJO

NPSN/NSS : 1020 /10

Alamat :   Jln Lapangan Timbulrejo Kecamatan Bangunrejo Kab.Lampung Tengah  Kode Pos : 34173

 KEPUTUSAN

KEPALA SD NEGERI TIMBULREJO
KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 422/……./02/C.5-D.1/2016

Tentang

 PESERTA, PANITIA, TATA TERTIB, PENGAWAS RUANG, KOREKTOR, UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Menimbang  :     1.   bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional, dan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2015/2016, perlu menetapkan Peserta, Panitia, Tata Tertib, Pengawas Ruang, Korektor, Ujian Sekolah/Madrasah untuk Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016.
2.     sehubungan dengan hal diatas, dipandang perlu menetapkan surat keputusan sekolah penyelenggara dan pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah Kecamatan Bangunrejo Tahun Pelajaran 2015/2016.

Mengingat   :     1.   Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2.   Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3.   Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Dan Program Paket A/Ula.
4.   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5.   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6.   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7.   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.
Memperhatikan :     Peraturan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 001/H/HK/2014 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, Dan Penyelenggara Program Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2015/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan          :
Pertama                :  Peserta Ujian Sekolah/Madrasah SD Negeri TIMBULREJO Kecamatan Bangunrejo sebagaimana tersebut dalam lampiran         l keputusan ini.
Kedua                   :  Panitia Ujian Sekolah/Madrasah SD Negeri TIMBULREJO   Kecamatan Bangunrejo sebagaimana tersebut dalam lampiran I      keputusan ini.
Ketiga                   :  Tata Tertib Pengawas US/M sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
                               Tata Tertib Peserta US/M sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan ini
Keempat               :  Pengawas Ruang sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Keputusan ini.
Kelima                  :  Korektor sebagaimana tersebut dalam lampiran V Keputusan ini.
Keenam                :  Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah serta sumber dana lain yang relevan.
Ketuju                  :  Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Kedelapan             :  Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 10 Juli 2016.
                                                                                     
DITETAPKAN DI : Timbulrejo
PADA TANGGAL : 12 Pebruari 2016
Kepala SD Negeri  Timbulrejo
Kecamatan Bangunrejo,
INDARTO,S.Pd.SD
NIP. 1967

Tembusan :
1.    Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bangunrejo
2.    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.
Lampiran I :   Keputusan Kepala SD Negeri TIMBULREJO
                       Nomor               : 422/  ….  /02/C.5-D.1/2016
                       Tanggal             : 12 Pebruari 2016


PESERTA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
SD NEGERI TIMBULREJO
KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

No
No Induk
Nama Siswa
L/P

Tempat Lahir


Tanggal Lahir

Nama Orang   Tua
Agama
1
1742
Agustiyan Saputra
L
Timbulrejo
140804
Rasimun
ISLAM
2
1743
Ahmat Sofiyan
L
Timbulrejo
281004
Paimin
ISLAM
3
1714
Aisah Yundiafi
P
Timbulrejo
240503
Untung
ISLAM
4
1689
Akhmad Syarifudin
L
Timbulrejo
230403
Wahidin
ISLAM
5
1744
Anggi Apriyanti
P
Timbulrejo
140204
Rukmono
ISLAM
6
1694
Dewi Endang Setiawati
P
Sidoluhur
120803
Poniman
ISLAM
7
1747
Dian Prasetia
L
Sukawaringgin
250703
Tohirun
ISLAM
8
1695
Dimas Saputra
L
Bangunrejo
290103
Munadi
ISLAM
9
1748
Eki Sintiyawati
P
Timbulrejo
070904
Jhony Yani
ISLAM
10
1749
Endah Nuraini
P
Sukanegara
151004
Murjito
ISLAM
11
1686
Ilham Maulana
L
Bandung
231002
Cucun Suherman
ISLAM
12
1753
Indra Juni Ardi
L
Timbulrejo
210604
Suhadi
ISLAM
13
1752
Irfan Dwi Yulianto
L
Sukanegara
230704
Sukiman
ISLAM
14
1767
Isnaeni Maesyarah
P
Sidoluhur
111104
Ahmad fatoni
ISLAM
15
1762
Kadar Rudiyanto
L
Timbulrejo
150603
salam
ISLAM
16
1754
Khoirul Sareza
L
Timbulrejo
210304
Haryanto
ISLAM
17
1727
Latipah
P
Sidoluhur
260303
Madi
ISLAM
18
1755
Muhamad Rezaalfauzan
L
Timbulrejo
230704
Cucun Suherman
ISLAM
19
1756
Nadia Suryani
P
Timbulrejo
211203
Marwito
ISLAM
20
1757
Putri Sriutari
P
Timbulrejo
200205
Nasirin
ISLAM
21
1758
Randi Arya Saputra
L
Timbulrejo
270204
Sudarno
ISLAM
22
1800
Riftahul Ismahuda
L
Sidoluhur
180704
Suwardi
ISLAM
23
1760
Riski Khoiron
L
Kalirejo
050104
Asrofi
ISLAM
24
1763
Selfi Eka Nuryani
P
Sidoluhur
080703
Muhlasin
ISLAM
25
1734
Siti Nurhasanah
P
Sidoluhur
200104
Sukiran
ISLAM
26
1764
Tomas Yuliyanto
L
Margorejo
270605
Salijo
ISLAM
27
1766
Tri  Wahyuningsih
P
Sidoluhur
040404
Darsanto
ISLAM
28
1765
Tri Wahyuningsih
P
Timbulrejo
171104
Basri
ISLAM
29
1707
Ulfi Damayanti
P
Timbulrejo
181103
Supono


DITETAPKAN DI :  Timbulrejo
PADA TANGGAL  : 12 Pebruari 2016
Kepala SD Negeri   Timbulrejo
Kecamatan Bangunrejo,
INDARTO,S.Pd.SD
NIP. 19670


                                   Lampiran II : Keputusan Kepala
                                                        SD Negeri Timbulrejo
                                          Nomor  : 422/  …..  /02/C.5-D.1/2016
                                          Tanggal : 12 Pebruari 2016
PANITIA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
SD NEGERI TIMBULREJO
KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

No

Nama

NIP

Jabatan Dalam
Dinas
Panitia
1.
INDARTO,S.Pd.SD
1961
KEPALA SEKOLAH
Ketua
2.
SUGENG,A.Ma.Pd
196

GURU
Wakil Ketua
3.
BASIRIN,S.Pd

GURU
Sekretaris I
4.
DEWI SETIYANINGSIH,S.Pd

GURU
Bendahara I
5.
SIH USMIYATI,S.Pd
19

GURU
Anggota
6.
KASINO

196

GURU
Anggota
7.
RASINO

1965

GURU
Anggota
8.
MARIYAM SARI,S.Pd

GURU  
Anggota
9
SUYONO

196

GURU  
Anggota

Bangunrejo, 12 Pebruari 2016
Kepala SD Negeri Timbulrejo
Kecamatan Bangunrejo,INDARTO,S.Pd.SD
NIP. 196


       Lampiran III     : Keputusan Kepala
                                    SD Negeri Timbulrejo
                                                          Nomor    : 422/ ….  /02/C.5-D.1/2016
                                                          Tanggal  : 12 Pebruari 2016

TATA TERTIB PENGAWAS RUANG UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
SD NEGERI TIMBULREJO
KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016


Tata Tertib Pengawas US/M
1.   Persiapan
a.    Tiga puluh menit sebelum US/M dimulai, Pengawas Ruang US/M telah hadir di lokasi.
b.   Pengawas Ruang US/M menerima penjelasan dan pengarahan dari Penanggungjawab Penyelenggaraan US/M.
c.    Pengawas Ruang US/M menerima bahan US/M dari Penanggungjawab Penyelenggaraan US/M berupa Paket Soal, LJUS/M, Amplop LJUS/M, Daftar Hadir, dan Berita Acara Pelaksanaan US/M.
2.   Pelaksanaan
a.    Pengawas Ruang US/M masuk ke dalam ruang US/M 20 menit sebelum waktu pelaksanaan dan memeriksa kesiapan ruang US/M.
b.   Pengawas Ruang US/M meminta peserta US/M untuk memasuki ruang US/M dengan menunjukkan kartu peserta US/M, dan menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan.
c.    Pengawas Ruang US/M memeriksa setiap peserta US/M untuk tidak membawa tas, buku atau catatan lain, alat komunikasi elektronik, kalkulator dan sebagainya ke dalam ruang US/M kecuali alat tulis yang akan digunakan.
d.   Pengawas Ruang US/M membacakan Tata Tertib US/M setiap pelaksanaan US/M.
e.    Pengawas Ruang US/M meminta peserta US/M menandatangani Daftar Hadir US/M.
f.     Pengawas Ruang US/M membagikan LJUS/M kepada peserta dan memandu serta memeriksa pengisian identitas peserta US/M (nomor US/M, nama, tanggal lahir, dan tanda tangan) sebelum waktu US/M dimulai.
g.    Setelah seluruh peserta US/M selesai mengisi identitas, Pengawas Ruang US/M membuka amplop paket soal, memeriksa kelengkapan bahan US/M, dan meyakinkan bahwa amplop tersebut dalam keadaan baik dan tertutup rapat (disegel), disaksikan oleh peserta US/M.
h.   Pengawas Ruang US/M membagikan paket soal US/M dengan cara meletakkan di atas meja peserta US/M dalam posisi tertutup (terbalik). Peserta US/M tidak diperkenankan untuk menyentuhnya sampai tanda waktu US/M dimulai.
i.     Pengawas Ruang US/M mengecek kelengkapan paket soal US/M.
j.     Setelah tanda waktu mengerjakan dimulai, Pengawas Ruang US/M mempersilahkan peserta US/M untuk mulai mengerjakan soal dan mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal.
k.   Kelebihan paket soal US/M selama US/M berlangsung tetap disimpan di ruang US/M dan tidak boleh dibawa keluar ruangan sampai US/M selesai.
l.     Selama US/M berlangsung, Pengawas Ruang US/M wajib menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang US/M, memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan, serta melarang orang lain yang tidak berkepentingan memasuki ruang US/M.
m.  Pengawas Ruang mencatat setiap kejadian termasuk kecurangan selama penyelenggaraan US/M di dalam Berita Acara Pelaksanaan US/M.
n.   Pengawas Ruang US/M dilarang memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal US/M yang diujikan.
o.    Lima menit sebelum waktu US/M selesai, Pengawas Ruang US/M memberi peringatan kepada peserta US/M bahwa waktu tinggal lima menit.
p.   Setelah waktu US/M selesai, Pengawas Ruang US/M mempersilakan peserta untuk berhenti mengerjakan soal. Pengawas mengumpulkan LJUS/M dan Paket Soal US/M. Peserta US/M dipersilahkan meninggalkan ruang US/M, setelah pengawas menghitung jumlah LJUS/M sama dengan jumlah peserta US/M.
q.    Pengawas Ruang US/M menyusun secara urut LJUS/M dari nomor peserta terkecil, dan memasukkannya ke dalam amplop LJUS/M disertai dengan Daftar Hadir Peserta, dan kemudian ditutup dan dilak serta ditandatangani oleh Pengawas Ruang US/M di dalam ruang US/M.
r.    Pengawas Ruang US/M menandatangani Berita Acara Pelaksanaan US/M yang berisi catatan kejadian selama US/M berlangsung.
s.    Pengawas Ruang US/M menyerahkan amplop berisi LJUS/M yang sudah dilak serta Berita Acara Pelaksanaan US/M kepada penanggung jawab US/M Satuan pendidikan.

Bangunrejo, 12 Pebruari 2016
Kepala SD Negeri Timbulrejo
Kecamatan Bangunrejo
INDARTO,S.Pd.SD
NIP. 19671


       
                                             Lampiran IV  : Kepala SD Negeri TIMBULREJO
                                                                   Kecamatan Bangunrejo
                                                       Nomor   : 422/ ….  /02/C.5-D.1/2016
                                                       Tanggal : 12 Pebruari 2016

TATA TERTIB PESERTA UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
SD NEGERI TIMBULREJO
KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Tata Tertib Peserta US/M
1.      Peserta US/M memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 menit sebelum US/M dimulai.
2.      Peserta US/M yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti US/M setelah mendapat izin dari Penanggung Jawab Satuan Pendidikan, tanpa diberi perpanjangan waktu.
3.      Peserta US/M dilarang membawa alat komunikasi elektronik, kalkulator, tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruang US/M.
4.      Peserta US/M membawa alat tulis menulis berupa pensil 2B, penghapus, penggaris, dan bolpoin berwarna hitam/biru serta kartu tanda peserta US/M.
5.      Peserta US/M mengisi Daftar Hadir.
6.      Peserta US/M mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai US/M.
7.      Peserta US/M mengisi identitas pada LJUS/M secara lengkap dan benar.
8.      Peserta US/M yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada LJUS/M dapat bertanya kepada Pengawas Ruang US/M dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu.
9.      Selama US/M berlangsung, peserta US/M hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari Pengawas Ruang US/M, serta tidak melakukannya berulang kali.
10.   Peserta US/M yang memeroleh Paket Soal yang cacat atau rusak, pengerjaan soal tetap dilakukan sambil menunggu penggantian Paket Soal.
11.   Peserta US/M yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti US/M pada mata pelajaran yang terkait.
12.   Peserta US/M yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu US/M berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu US/M.
13.   Peserta US/M berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu US/M.
14.   Selama US/M berlangsung, peserta US/M dilarang:
a.    menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
b.   bekerjasama dengan peserta lain;
c.    memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
d.   memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
e.    membawa Paket Soal US/M dan LJUS/M keluar dari ruang US/M;
f.     menggantikan atau digantikan oleh orang lain.

Bangunrejo, 12 Pebruari 2016
Kepala SD Negeri Timbulrejo
Kecamatan Bangunrejo,INDARTO,S.Pd.SD
                                                                    NIP. 196
 Lampiran V:   Kepala SD Negeri Timbulrejo Kecamatan Bangunrejo
                       Nomor              : 422/  ….  /02/C.5-D.1/2016
                       Tanggal            : 12 Pebruari 2016

PENGAWAS RUANG UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
SD NEGERI TIMBULREJO
KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

 

No

Nama

NIP

Ruang

1.
SUGENG,A.Ma.Pd
196

      0I
2.
RASINO

196

      0I
3.
KASINO,S.Pd
1967

      02
4.
SIH USMIYATI,S.Pd
197
      02
5.6.7.8.

Bangunrejo, 12 Pebruari 2016
Kepala SD Negeri Timbulrejo
Kecamatan Bangunrejo,                                                                  INDARTO,S.Pd.SD
                                                                         NIP. 19670Lampiran VI:  Kepala SD Negeri Timbulrejo Kecamatan Bangunrejo
                       Nomor               : 422/ ….    /02/C.5-D.1/2016
                       Tanggal             : 12 Pebruari 2016

KOREKTOR UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
SD NEGERI TIMBULREJO
KECAMATAN BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

 

No

Nama

NIP

Mata Pelajaran

1.
MARIYAM SARI ,S.Pd.SD
  

BAHASA LAMPUNG
2.
DEWI SETIANINGSIH,S.Pd.SD


SBK
3.4.5.6.7.8.

Bangunrejo, 12 Pebruari 2016
Kepala SD Negeri Timbulrejo
Kecamatan Bangunrejo,                                                                  INDARTO,S.Pd.SD
                                                                   NIP. 1

No comments:

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel